top of page
Father and Daughter

Creole Page

MISYON NOU

HAFALI se yon ὸganizasyon yon gwoup konpatriot fonde pou sèvi kominote Ayisyen an nan Long Island. Misyon nou se travay pou ede manm kominote a adapte ak lavi Ozetazini. HAFALI la pou edike, bay manm kominote bourad e sèvi kὸm pon ki konekte kominote a lὸt group kap vin nan Nassau ak Suffolk Counties.

Edikasyon

Bay Bourad

Pot Pawol Kominote a

Gentle Stream

SEVIS AK PWOGRAM HAFALI OFRI

SEVIS SIPO POU FANMI
Sèvis Sipὸ pou Fanmi la ankadre manm kominote a adapte ak lavi Ozetazini. Sonje
HAFALI la pou moun tout laj

 •  Nou bay sipò, ankadreman

 • Konsèy pou jere lavi, travèse move moman

 •  Klas pou ede parent leve ti moun isit.

DEVLOPMAN KOMINOTE

 • HAFALI ofri konferans ak atelye pou pwomouvwa kompetans kiltirel pou etranje kon Ayisyen.

 •  HAFALI travay ak profesyonel, etidyan, e nenpòt group moun ki enterese 
  konprann pi byen kòman kilti von moun se yon kle enpòtan nan fonskyonman

 • HAFALI òganize rankont nan Legliz, Lekòl ak diferan kalite gwoup pou
  enfòme manm kominote a sou kòman system yo, enstitisyon yo ak gouvenman isit fonksyone.

 • HAFALI travay ak lot gwoup pou defann dwa nou kom imigran.

 •  HAFALI oganize tou aktivite kiltirel ak sosyal pandan ane a.

HOME: SEVIS POU LAKAY

HAFALI pote konkou li an Ayiti nan diferan fason.  Epi nou òganize  misyon, akonpanye group moun ki vle ofri sèvis medikal, sosyal ak lasante mantal an Ayiti.

bottom of page