PROGRAMS & SERVICES

HAFALI_Logo3Ca.png
Family Support Services

HAFALI Family Support Services is made up of two distinct components. Depending on the need and age of the individual, families are served through our FIN (Family In Need) or the BOW (Bank Of Wisdom). Through both program components, we provide as needed:

  • Crisis Intervention

  • Counseling

  • Guidance and Referrals

  • Care Coordination

HAFALI_Logo3Ca.png
SEVIS SIPO POU FANMI

Sevis Sipo pou Fanmi la gen de pati. HAFALI ankadre manm kominote a adapte ak lavi Ozetazini. Konsa dapre bezwen epi laj moun nan, HAFALI  sevi moun nan swa nan pwogram nan  ki rele FIN ou byen nan BOW. 

  • Sonje HAFALI la pou moun tout laj

  • Nou bay sipò, ankadreman

  • Konsèy pou jere lavi, travèse move moman

  • Klas pou ede parent leve ti moun isit.

HAFALI_Logo3Ca.png
Community Development
HAFALI_Logo3Ca.png
Devlopman Kominote

HAFALI uses different strategies to educate, bring awareness and facilitate the acculturation process.     

HAFALI offers cultural competency trainings to service providers and organizes  parents and   families to advocate  for their children within the school system. We also work in collaboration with schools, churches and agencies to provide various groups. We sponsors historical and cultural events and organize fundraising activities throughout the year.

 

HAFALI ofri konferans ak atelye pou pwomouvwa kompetans kiltirel pou etranje kon Ayisyen. Konsa HAFALI travay ak profesyonel, etidyan, e nenpòt group moun ki enterese konprann pi byen kòman kilti von moun se yon kle enpòtan nan fonskyonman I. HAFALI òganize rankont nan Legliz, Lekòl ak diferan kalite gwoup pou enfòme manm kominote a sou kòman system yo, enstitisyon yo ak gouvenman isit fonksyone. HAFALI oganize tou aktivite kiltirel ak sosyal pandan ane a. 

HAFALI_Logo3Ca.png
HOME: Haitian Outreach Mission Experience
HAFALI_Logo3Ca.png
HOME: Haitian Outreach Mission Experience LAKAY

HAFALI coordinates multidisciplinary community service trips to Haiti to provide medical assistance, social, educational, and mental health services. 

* HAFALI's community trips to Haiti are currently suspended due to the ongoing COVID-19 pandemic.

HAFALI òganize  vwayaj an Ayiti pou akonpanye group moun ki vle ofri sèvis medikal, sosyal ak lasante mantal an Ayiti.

* HAFALI fè yon kanpe sou vwayaj an Ayiti kounye a akòz COVID-19.